Đề tài Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu năng lực văn hóa và các yếu tố liên quan của sinh viên điều dưỡng, trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động thường niên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, chương trình đào tạo và hoạt động chăm sóc sức khỏe người bệnh và cộng đồng. Trên tinh thần đó, sáng thứ 4 ngày 28 tháng 4 năm 2021, các Giảng viên Khoa Điều dưỡng báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020.
Tên đề tài: Nghiên cứu năng lực văn hóa và các yếu tố liên quan của sinh viên điều dưỡng, trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng
Nhóm nghiên cứu:
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Hoàng Oanh
Cộng sự: CN. Nguyễn Thị Ân Nhân
CN. Nguyễn Thị Yến Hoài
CN. Ngô Thị Thu Huyền
Thông qua đề tài, nhóm NC Kiến nghị: Để nâng cao năng lực văn hóa cho sinh viên, cần tích hợp nội dung văn hóa và các học phần trong CTĐT điều dưỡng, đặc biệt nhấn mạnh ở các học phần thực hành lâm sàng, sinh viên cần tích cực tham gia các khóa học liên quan đến văn hóa..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *