Bộ môn/đơn vị trực thuộc

1. Bộ môn Điều dưỡng cơ bản

Tình hình nhân sự

TT

Họ và tên Hướng nghiên cứu

Liên hệ

1

ThS. Trần Thị Tuyết Linh Đào tạo, quản lý điều dưỡng tranlinhyduocdn@gmail.com

2

ThS. Diệp Thị Tiểu Mai Ung thu, quản lý triệu chứng dieptieumai@dhktyduocdn.edu.vn

3

CN. Võ Thị Xoan Nội khoa xoan0409@gmail.com

4

CN. Dương Thị Kiều Trang Bệnh mạn tính kieutrangduong287@gmail.com

5

CN. Nguyễn Hữu Phước Nội khoa huuphuoc@dhktyduocdn.edu.vn

6

CN. Đỗ Thị Hoài Thanh Phụ trách giáo vụ Khoa dothihoaithanh@dhktyduocdn.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm về nội dung, tiến độ và chất lượng dạy học 08 học phần do bộ môn được phân công phụ trách giảng dạy:

– Định hướng ngành và học thuyết điều dưỡng

– Điều dưỡng cơ sở 1, 2

– Thực hành điều dưỡng cơ sở

– Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng

– Đánh giá thể chất

– Sơ cấp cứu ban đầu và cấp cứu thảm họa

– Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Phụ trách chính trong việc biên soạn và cập nhật nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo,công cụ lượng giá liên quan đến các học phần phụ trách.

Tham gia nghiên cứu khoa học, seminar, sáng kiến cải tiến trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng và giáo dục đào tạo.

Cải tiến phương pháp giảng dạy và lượng giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Tham gia đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của bộ môn trong lĩnh vực chuyên môn điều dưỡng và giảng dạy.

Phối hợp cùng Đơn vị Huấn luyện Kỹ năng Tiền lâm sàng phụ trách chính trong việc quản lý trang thiết bị giảng dạy thực hành, phòng thực hành của Khoa.

2. Bộ môn Điều dưỡng đa khoa

Tình hình nhân sự

TT Họ và tên Hướng nghiên cứu

Liên hệ

1

ThS. Võ Thị Ngọc Hà Ngoại khoa, Truyền nhiễm vongocha@dhktyduocdn.edu.vn

2

ThS. Lê Thị Thanh Tuyền Nhi khoa, Ngoại khoa thanhtuyen.tt1011@gmail.com

3

ThS. Lê Thị Trang Nội khoa, Nhi khoa trangle.gv@dhktyduocdn.edu.vn

4

CN. Đặng Thị Châu Nội khoa, Truyền nhiễm dtchau@dhktyduocdn.edu.vn

5

CN. Đoàn Thị Kim Cúc Nội khoa, Truyền nhiễm dtkcuc@dhktyduocdn.edu.vn

 Chức năng, nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm về nội dung, tiến độ và chất lượng dạy học các học phần: Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội – ngoại khoa, Chăm sóc sức khoẻ người bệnh truyền nhiễm, Chăm sóc sức khoẻ trẻ em và trẻ sơ sinh bệnh lý.

Biên soạn và cập nhật nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo,công cụ lượng giá liên quan đến các học phần phụ trách.

Tham gia nghiên cứu khoa học, seminar, sáng kiến cải tiến trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người lớn và trẻ em.

Cải tiến phương pháp giảng dạy và lượng giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Tham gia đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của bộ môn.

Phối hợp và hỗ trợ các cơ sở y tế trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người lớn và trẻ em.

Tham gia đào tạo chuyên ngành Điều dưỡng người lớn và nhi khoa, đào tạo sau đại học.

Tìm kiếm và triển khai các dự án trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người người lớn và nhi khoa.

Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị của bộ môn.

3. Bộ môn Điều dưỡng chuyên khoa

Tình hình nhân sự

TT

Họ và tên Hướng nghiên cứu

Liên hệ

1

ThS. NguyễnThị Thu Triều Lão khoa, bệnh mạn tính nguyenthutrieu@dhktyduocdn.edu.vn

2

ThS. Dương Vỹ Duyên Nội khoa, bệnh mạn tính duongvyduyen@dhktyduocdn.edu.vn

3

CN. Trần Thị Mỹ Nội khoa, ung bướu saosang2009@gmail.com

 Chức năng, nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm về nội dung, tiến độ và chất lượng dạy học các môn Chăm sóc sức khỏe người bệnh chuyên khoa hệ Nội (Lao, Da liễu, Tâm thần), chuyên khoa hệ Ngoại (Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt), chăm sóc sức khỏe người bệnh Ung thư, chăm sóc sức khỏe người bệnh HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe gia đình và cộng đồng, cải thiện sức khỏe.

Biên soạn và cập nhật nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo, công cụ lượng giá liên quan đến các môn học phụ trách.

Tham gia nghiên cứu khoa học, seminar, sáng kiến cải tiến trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người bệnh chuyên khoa hệ Nội, chuyên khoa hệ Ngoại, người bệnh ung thư, cải thiện sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy và lượng giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Tham gia đào tạo,bồi dưỡng và quản lý đội ngũ cán bộ của bộ môn.

Phối hợp và hỗ trợ các cơ sở y tế trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người mắc các bệnh chuyên khoa.

Tham gia đào tạo các chứng chỉ chuyên ngành điều dưỡng chuyên khoa hệ Nội, Ngoại.

Tham mưu cho BCN khoa thực hiện các công việc của Khoa.

Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị của bộ môn.

4. Bộ môn Điều dưỡng người cao tuổi

Tình hình nhân sự

TT Họ và tên Hướng nghiên cứu

Liên hệ

1

TS. Lưu Thị Thủy Lão khoa, bệnh mạn tính luuthithuy@dhktyduocdn.edu.vn

2

ThS. Hoàng Thị Ngọc Sen Lão khoa, nội khoa hoangngocsen@dhktyduocdn.edu.vn

3

ThS. Phạm Thị Thúy Lão khoa, bệnh mạn tính  ptthuy@dhktyduocdn.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm về nội dung, tiến độ và chất lượng dạy học các môn Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi và Chăm sóc giảm nhẹ.

Biên soạn và cập nhật nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo,công cụ lượng giá liên quan đến các môn học phụ trách.

Tham gia nghiên cứu khoa học, seminar, sáng kiến cải tiến trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Cải tiến phương pháp giảng dạy và lượng giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Tham gia đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của bộ môn.

Phối hợp và hỗ trợ các cơ sở y tế trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Tham gia đào tạo chuyên ngành lão khoa, đào tạo sau đại học.

Tìm kiếm và triển khai các dự án trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị của bộ môn.

5. Đơn vị huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng

Tình hình nhân sự

TT Họ và tên Hướng nghiên cứu

Liên hệ

1

ThS. Trần Thị Hoàng Oanh Lão khoa, kỹ năng giao tiếp hoangoanh@dhktyduocdn.edu.vn

2

ThS. Huỳnh Thị Ly Lão khoa, quản lý điều dưỡng huynhlyytedn@gmail.com

3

CN. Nguyễn Thị Ân Nhân Nội khoa, giáo dục sức khỏe qnnhanqn@gmail.com

4

CN.  Nguyễn Thị Yến Hoài Điều dưỡng cộng đồng, kỹ năng giao tiếp hoainty3010@gmail.com

5

CN. Ngô Thị Thu Huyền Phụ trách giáo tài khoa thuhuyen100689@gmail.com

6

CN. Đinh Thị Thế Phụ trách hành chính khoa dtthe2c@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm về nội dung, tiến độ và chất lượng dạy học 05 học phần do đơn vị được phân công phụ trách giảng dạy cho các đối tượng chuyên và không chuyên điều dưỡng, chính quy và liên thông. Bao gồm:

– Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng

– Giáo dục sức khỏe trong thực hành Điều dưỡng

– Lãnh đạo và quản lý điều dưỡng

– Nghiên cứu Điều dưỡng và thực hành dựa trên chứng cứ

– Thực tập tiền lâm sàng Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội ngoại khoa I, II

Phụ trách chính trong việc biên soạn và cập nhật nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo,công cụ lượng giá liên quan đến các học phần phụ trách.

Tham gia nghiên cứu khoa học, seminar, sáng kiến cải tiến trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng và đào tạo điều dưỡng.

Cải tiến phương pháp giảng dạy và lượng giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Tham gia đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của bộ môn trong lĩnh vực chuyên môn điều dưỡng và giảng dạy.

Phối hợp và hỗ trợ các cơ sở y tế trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Tìm kiếm và triển khai các dự án trong lĩnh vực điều dưỡng.

Phối hợp cùng bộ môn Điều dưỡng cơ bản phụ trách chính trong việc quản lý trang thiết bị giảng dạy thực hành, phòng dạy thực hành của Khoa.