Giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 64/ KH- CĐĐHKTYDĐN, ngày 26 tháng 10 năm 2020 của công đoàn trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng về việc giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020, tổ công đoàn Điều dưỡng- Gây mê hồi sức đã triển khai đến tất cả các công đoàn viên.

Việc giới thiệu quần chúng ưu tú có nguyện vọng , động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn; lập trường , tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quychế của Nhà trường, có đạo đức, lối sống tốt tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng 2020 là một hoạt động nằm trong chương trình công tác Công đoàn năm 2020. Qua quá trình thảo luận, tổ công đoàn đã thống nhất giới thiệu danh sách quần chúng ưu tú gồm 2 thành viên:

    • ThS. Lê Thị Trang            BM ĐDĐK
    • ThS. Phạm Thị Thúy        BM ĐDNCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *