Sứ mạng – Tầm nhìn – Triết lý giáo dục – Giá trị cốt lõi

Sứ mạng: Đóng góp vào sự phát triển ngành Điều dưỡng Việt Nam thông qua công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tầm nhìn: Đến năm 2045, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong côgn tác đào tạo, nghiên cứu khoa học Điều dưỡng ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và Việt Nam.

Triết lý giáo dục:

– Đào tạo dựa trên năng lực: Tập hợp các hoạt động, phương tiện, phương pháp và công cụ hỗ trợ có kế hoạch nhằm khuyến khích người học vận dụng kiến thức, kỹ năng, thái độ và khả năng trí tuệ của bản thân để đáp ứng chuẩn năng lực nghề nghiệp và thích ứng với nhu cầu xã hội.

– Chuyên nghiệp: Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, đội ngũ giảng viên, nhân viên làm việc hiệu quả và có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu đổi mới trong giáo dục.

– Hội nhập: Duy trì và phát triển sự liên kết giữa Nhà trường với các cơ sở y tế, doanh nghiệp, cộng đồng trong và ngoài nước.

Giá trị cốt lõi: Trí tuệ – Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hội nhập.