Cơ sở vật chất

Với sứ mạng đóng góp vào sự phát triển ngành Điều dưỡng Việt Nam thông qua công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và ứng dụng hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, được sự quan tâm và đầu tư của nhà trường, hệ thống cơ sơ vật chất, trang thiết bị của khoa Điều Dưỡng ngày càng được đầu tư một cách đầy đủ, có hệ thống theo hướng thiết thực hiện đại và đa dạng. Toàn bộ cơ sở vật chất của khoa bao gồm: Văn phòng khoa, phòng truyền thống, 7 phòng thực hành cơ bản, 01 phòng thực hành mô phỏng và 01 phòng cấp phát dụng cụ.

Các phòng thực hành cơ bản: diện tích mỗi phòng khoảng 44 m2. Các phòng này được dùng để giảng dạy các học phần Điều dưỡng cơ sở, sơ cứu thảm họa, đánh giá thể chất, kiểm soát nhiễm khuẩn, giáo dục sức khỏe và giao tiếp trong thực hành điều dưỡng.

Phòng thực hành mô phỏng: Giảng dạy mô phỏng thực tập tiền lâm sàng chăm sóc sức khỏe người bệnh nội, ngoại khoa I và II.

Phòng cấp phát dụng cụ: là nơi tập trung tất cả các trang thiết bị mô hình, máy móc, dụng cụ giảng dạy của Khoa.